หลักสูตร Vue.js และ Vuex Fundamental

ข้อมูลหลักสูตร

ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 3 วัน (18 ชั่วโมง) หรือ 4 วัน (24 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Overview

 • แนวคิดเรื่อง Declarative Rendering และ Component Based Application
 • Vue.js Overview
 • ใช้งาน ECMAScript 2018
 • การเขียน Vue.js Application โดยใช้ CDN Library
 • การเขียน Vue Instance
 • ใช้งาน @vue/cli
 • ใช้งาน vue-devtools Chrome's Extension
 • การเขียน Vue Single File Component
 • ใช้งาน Vue Directive
 • ใช้งาน Lifecycle Methods
 • ใช้งาน Mixin และ Vue.extend()

State Management

 • แนวคิดเรื่อง Reactive Programming
 • การจัดการ State และ ใช้งาน data()
 • การเขียน Event Handler และ ใช้งาน methods
 • การทำ Attribute Binding และ computed
 • การทำ Persisten state โดยใช้ sessionStorage และ localStorage

Dynamic CSS และ Style

 • การทำ Dynamic CSS และ Inline JSCSS (JavaScript CSS)
 • ใช้งาน vue-styled-components

Form

 • การจัดการ Form State
 • ใช้งาน v-model
 • การทำ Dynamic Component :is และ <keep-alive>
 • การทำ Form Validation โดยใช้ vee-validate

Nested Component และ props Management

 • ใช้งาน props และ การทำ props Validation
 • การทำ Event Bus
 • ใช้งาน <slot>

Single Page Application และ vue-router

 • ใช้งาน vue-router
 • การทำ Route-based Code Splitting และ ใช้งาน import()
 • การทำ Named Route และ Named View
 • การทำ Programmatic Navigation
 • การทำ Nested Route
 • การทำ Redirect and Alias
 • การเขียน vue-router Guard

XMLHttpRequest และ axios

 • ใช้งาน JSONPlaceholder ReSTful API
 • ใช้งาน async และ await
 • การเขียน XMLHttpRequest และ ใช้งาน axios
 • การ Filter ข้อมูลโดยใช้ Regular Expression
 • การทำ Pagination
 • การเขียน Full-text Search โดยใช้ debounce()

Application State Management และ Vuex

 • การเขียน store, state และ getters
 • การใช้ $store.state และ $store.getters
 • การใช้ mapState() และ mapGetters()
 • การเขียน mutions
 • การใช้ $store.commit()
 • การใช้ mapMutations()
 • การเขียน actions
 • การใช้ $store.dispatch()
 • การใช้ mapActions()
 • การทำ Modularized store

Deployment

 • การทำ Production Build
 • การ Deployment ด้วย Netlify

หลักสูตรเสริมสำหรับอบรมร่วมกับ Vue.js, VueRx และ Vuex Fundamental

Firebase Cloud Firestore Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Firebase

 • Firebase Overview

 • การทำ Authentication ร่วมกับ React.js หรือ Vue.js

  • User Management
  • Password Authentication
  • Email Authentication
  • Google Sign-in Authentication

Cloud Firestore

 • Cloud Firestore Overview

  • Data Model
  • Data และ Index Types
 • การทำ CRUD กับ Firestore

  • การทำ Create, Read, Update และ Delete Operation
  • การจัดการ Index
 • การทำ Realtime Updates Subscription

 • การแสดงผลข้อมูล และ การสืบค้นข้อมูล

  • การเรียงลำดับข้อมูล และ การจำกัดการแสดงผลข้อมูล
  • การสืบค้นด้วย Compound Query
  • การแสดงผลข้อมูลด้วย Pagination

Deployment

 • Firebase Hosting

Express.js Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Express.js Essential

 • แนวคิดเรื่อง ReSTful Web Service
 • Express.js Setup
 • ใช้งาน Express.js Request และ Response
 • ใช้งาน Express.js body-parser
 • ใช้งาน Express.js Router
 • ใช้งาน Express.js Middleware
 • การเขียน Modularized Express.js Application
 • การทำ Data Validation โดยใช้ joi

Authentication

 • JSON Web Token Overview
 • การทำ Custom Middleware สำหรับ CORS และ JSON Web Token
 • การทำ Token Based Authentication โดยใช้ JSON Web Token ร่วมกับ React.js และ Vue.js

socket.io Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

socket.io Essential

 • แนวคิดเรื่อง Realtime Application Programming และ websocket
 • การ Setup Server โดยใช้ Express.js และ socket.io
 • การเขียน socket.io Server (emit และ broadcast)
 • การเขียน Modularized socket.io Application
 • ใช้งาน socket.io room
 • ใช้งาน socket.io namespace
 • การทำ socket.io Authorization

GraphQL และ Apollo Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 9 ชั่วโมง

GraphQL

 • GraphQL Overview
 • GraphQL Schema
 • GraphQL Resolver, Parent และ Context Argument
 • GraphQL Query และ Mutation Type
 • GraphQL Scalar, Enumeration, List, Custom Object Type
 • GraphQL Interface และ Union
 • GraphQL Input Type

Apollo Server

 • Express.js และ Apollo Server Setup
 • HTTP Request และ Response โดยใช้ GraphQL
 • Schema Definition Language
 • ReST API, RDBMS หรือ NoSQL DataSource
 • Modularized Apollo Server และ GraphQL Application
 • Apollo Server Subscription Type และ Subscription Handler
 • Apollo Server Middleware
 • Apollo Server Authorization
 • Client Query, Mutation, Subscription และ Arguments
 • Client Aliases, Fragments, Directives
 • Production Deployment โดยใช้ Nginx Reverse Proxy, SSL/TLS

Apollo Client

 • Apollo Client Overview
 • Apollo Client Query และ Mutation
 • Apollo Client Pagination
 • Apollo Client Subscription
 • ใช้งาน Cache ร่วมกับ Apollo Client
 • การ Integrate Apollo Client ร่วมกับ React.js หรือ Vue.js

Docker และ Docker Compose Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Docker Essential

 • Docker Overview
 • Docker Image
 • Docker Container และ Container Management
 • Docker Container Entry Point
 • Container Operation โดยใช้ diff, cp, export, commit, attach และ exec
 • Docker Network และ Port Expose
 • Docker Volume
 • Docker Environment, ENV และ env_file
 • Dockerfile, docker build และ ARG

Docker Compose

 • Docker Compose และ docker-compose.yml
 • การทำ Production Deployment


ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***