หลักสูตร React.js และ Redux Fundamental

ข้อมูลหลักสูตร

ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 3 วัน (18 ชั่วโมง) หรือ 4 วัน (24 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Overview

 • แนวคิดเรื่อง Declarative Rendering และ Component Based Application
 • React.js และ React DOM Overview
 • ใช้งาน ECMAScript
 • การเขียน React.js Application โดยใช้ CDN Library
 • ใช้งาน React.createElement()
 • ใช้งาน create-react-app
 • ใช้งาน React Developer Tools Chrome's Extension

JavaScript XML (JSX)

 • พื้นฐานภาษา JSX
 • การเขียน render() และ ใช้งาน JSX
 • การเขียน Class Component และ Functional Component
 • การเขียน Conditional, List โดยใช้ JSX และ ใช้งาน key
 • ใช้งาน React.Fragment

State Management

 • แนวคิดเรื่อง Unidirectional Data Flow
 • การจัดการ State โดยใช้ setState()
 • ใช้งาน setState() แบบ Asynchronous
 • การเขียน Event Handler
 • การทำ Persistent State โดยใช้ sessionStorage และ localStorage

React Hooks

 • แนวคิด และ กฎการใช้ React Hooks
 • การจัดการ State โดยใช้ useState()
 • การจัดการ Lifecycle โดยใช้ useEffect()
 • การจัดการ Form และ Form Validation ด้วย React Hooks
 • ใช้งาน useRef(), useContext(), useReducer(), useCallback() และ useMemo()
 • การเขียน Custom Hooks

Dynamic CSS และ Style

 • การทำ Dynamic CSS และ Inline JSCSS (JavaScript CSS)
 • ใช้งาน styled-components

Form

 • แนวคิดเรื่อง Controlled Components
 • การจัดการ State ของ Form
 • การเขียน Event Handler สำหรับ Form และ Form Element
 • การทำ Form Validation

Nested Component และ props Management

 • ใช้งาน props และ การทำ props Validation
 • ใช้งาน React.PureComponent และ React.memo()
 • ใช้งาน props ในแบบ Function และ JSX
 • ใช้งาน props.children และ props.children()

Single Page Application และ react-router

 • ใช้งาน <BrowserRouter>
 • ใช้งาน <Route />, <Switch>, <Link>
 • การทำ <Route /> Constraint
 • ใช้งาน withRouter() Higher-order Component และ การทำ Programmatic Navigation
 • ใช้งาน Route Parameter และ Query String
 • การทำ Multiple View
 • การทำ Nested Route
 • การเขียน react-router Guard และ ใช้งาน <Redirect />

XMLHttpRequest และ axios

 • ใช้งาน JSONPlaceholder ReSTful API
 • ใช้งาน async และ await
 • การเขียน XMLHttpRequest และ ใช้งาน axios
 • การ Filter ข้อมูลโดยใช้ Regular Expression
 • การทำ Pagination
 • การเขียน Full-text Search โดยใช้ debounce()

Application State Management และ Redux

 • แนวคิดเรื่อง Immutable และ Redux Data Flow
 • การเขียน Spread Syntax
 • การทำ Application State Management โดยใช้ Redux
 • การเขียน store และ reducer
 • ใช้งาน react-redux
 • การเขียน Action, Action Creator และ ใช้งาน dispatch()
 • การเขียน Async Action Creator และ ใช้งาน redux-thunk Middleware

Intermediate

 • ใช้งาน Lifecycle Method
 • ใช้งาน Error Boundary
 • ใช้งาน Context API และ การเขียน Dynamic Context Application
 • ใช้งาน ref และ React.forwardRef()
 • การทำ jquery Plugins Integration
 • การเขียน Higher-order Component
 • การทำ Route-based Code Splitting
 • ใช้งาน import(), React.lazy() และ React.Suspense

Deployment

 • การทำ Production Build
 • การ Deployment ด้วย Netlify

หลักสูตรเสริมสำหรับอบรมร่วมกับ React.js และ Redux Fundamental

Firebase Cloud Firestore Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Firebase

 • Firebase Overview

 • การทำ Authentication ร่วมกับ React.js หรือ Vue.js

  • User Management
  • Password Authentication
  • Email Authentication
  • Google Sign-in Authentication

Cloud Firestore

 • Cloud Firestore Overview

  • Data Model
  • Data และ Index Types
 • การทำ CRUD กับ Firestore

  • การทำ Create, Read, Update และ Delete Operation
  • การจัดการ Index
 • การทำ Realtime Updates Subscription

 • การแสดงผลข้อมูล และ การสืบค้นข้อมูล

  • การเรียงลำดับข้อมูล และ การจำกัดการแสดงผลข้อมูล
  • การสืบค้นด้วย Compound Query
  • การแสดงผลข้อมูลด้วย Pagination

Deployment

 • Firebase Hosting

Express.js Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Express.js Essential

 • แนวคิดเรื่อง ReSTful Web Service
 • Express.js Setup
 • ใช้งาน Express.js Request และ Response
 • ใช้งาน Express.js body-parser
 • ใช้งาน Express.js Router
 • ใช้งาน Express.js Middleware
 • การเขียน Modularized Express.js Application
 • การทำ Data Validation โดยใช้ joi

Authentication

 • JSON Web Token Overview
 • การทำ Custom Middleware สำหรับ CORS และ JSON Web Token
 • การทำ Token Based Authentication โดยใช้ JSON Web Token ร่วมกับ React.js และ Vue.js

socket.io Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

socket.io Essential

 • แนวคิดเรื่อง Realtime Application Programming และ websocket
 • การ Setup Server โดยใช้ Express.js และ socket.io
 • การเขียน socket.io Server (emit และ broadcast)
 • การเขียน Modularized socket.io Application
 • ใช้งาน socket.io room
 • ใช้งาน socket.io namespace
 • การทำ socket.io Authorization

GraphQL และ Apollo Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 9 ชั่วโมง

GraphQL

 • GraphQL Overview
 • GraphQL Schema
 • GraphQL Resolver, Parent และ Context Argument
 • GraphQL Query และ Mutation Type
 • GraphQL Scalar, Enumeration, List, Custom Object Type
 • GraphQL Interface และ Union
 • GraphQL Input Type

Apollo Server

 • Express.js และ Apollo Server Setup
 • HTTP Request และ Response โดยใช้ GraphQL
 • Schema Definition Language
 • ReST API, RDBMS หรือ NoSQL DataSource
 • Modularized Apollo Server และ GraphQL Application
 • Apollo Server Subscription Type และ Subscription Handler
 • Apollo Server Middleware
 • Apollo Server Authorization
 • Client Query, Mutation, Subscription และ Arguments
 • Client Aliases, Fragments, Directives
 • Production Deployment โดยใช้ Nginx Reverse Proxy, SSL/TLS

Apollo Client

 • Apollo Client Overview
 • Apollo Client Query และ Mutation
 • Apollo Client Pagination
 • Apollo Client Subscription
 • ใช้งาน Cache ร่วมกับ Apollo Client
 • การ Integrate Apollo Client ร่วมกับ React.js หรือ Vue.js

Docker และ Docker Compose Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Docker Essential

 • Docker Overview
 • Docker Image
 • Docker Container และ Container Management
 • Docker Container Entry Point
 • Container Operation โดยใช้ diff, cp, export, commit, attach และ exec
 • Docker Network และ Port Expose
 • Docker Volume
 • Docker Environment, ENV และ env_file
 • Dockerfile, docker build และ ARG

Docker Compose

 • Docker Compose และ docker-compose.yml
 • การทำ Production Deployment


ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***