หลักสูตร Node.js และ Express.js Fundamental

ข้อมูลหลักสูตร

ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Overview

 • Node.js Overview
 • แนวคิดเรื่อง Event Driven และ Non-Blocking I/O Programming
 • แนวคิดเรื่อง Node.js Event Loop
 • ใช้งาน process.nextTick()
 • การทำ Node.js Debugging
 • การเขียน Callback, Promise และ async & await
 • การเขียน CommonJS Modules

Web Scraping

 • การทำ Web Scraping
 • ใช้งาน request()
 • ใช้งาน cheerio

Express.js

 • แนวคิดเรื่อง ReSTful Web Service
 • Express.js Overview
 • ใช้งาน Express.js Request และ Response
 • ใช้งาน Express.js body-parser
 • ใช้งาน Express.js Router
 • ใช้งาน Express.js Middleware
 • การเขียน Modularized Express.js Application
 • การทำ Data Validation โดยใช้ joi
 • การเขียน Custom cors และ jwt Middleware

Deployment

 • การทำ Production Build
 • การ Deployment ด้วย Heroku

หลักสูตรเสริมสำหรับอบรมร่วมกับ Node.js และ Express.js Fundamental

Sequelize.js Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Sequelize.js Essential

 • ใช้งาน Sequelize.js ORM
 • ใช้งาน Raw Query
 • การทำ Schema และ Model
 • ใช้งาน Model Instance สำหรับ CRUD Operation
 • การทำ Relationship
 • การทำ Pagination

NoSQL และ mongoDB Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

mongoDB Essential

 • NoSQL และ mongoDB Overview
 • การ Setup mongoDB Server
 • แนวคิดเรื่อง Database, Collection และ Document
 • เรียนรู้พื้นฐาน BSON type
 • การทำ Indexes
 • ใช้งาน Built-in Shell
 • ใช้งาน GUI Client Tool
 • การ Import และ Export ข้อมูล
 • การเขียน Query และ การเขียนคำสั่งสำหรับ CRUD Operation
 • การเขียน Agregation
 • แนวคิดเรื่อง Security และ การทำ Authentication

mongoose Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 3 ชั่วโมง

mongoose Essential

 • ใช้งาน mongoose ODM
 • ใช้งาน Raw Query และ Query Helper
 • การทำ Schema และ Model
 • ใช้งาน Model Instance สำหรับ CRUD Operation
 • การทำ Index
 • การทำ Virtual และ Alias

socket.io Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

socket.io Essential

 • แนวคิดเรื่อง Realtime Application Programming และ websocket
 • การ Setup Server โดยใช้ Express.js และ socket.io
 • การเขียน socket.io Server (emit และ broadcast)
 • การเขียน Modularized socket.io Application
 • ใช้งาน socket.io room
 • ใช้งาน socket.io namespace
 • การทำ socket.io Authorization

GraphQL และ Apollo Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 9 ชั่วโมง

GraphQL

 • GraphQL Overview
 • GraphQL Schema
 • GraphQL Resolver, Parent และ Context Argument
 • GraphQL Query และ Mutation Type
 • GraphQL Scalar, Enumeration, List, Custom Object Type
 • GraphQL Interface และ Union
 • GraphQL Input Type

Apollo Server

 • Express.js และ Apollo Server Setup
 • HTTP Request และ Response โดยใช้ GraphQL
 • Schema Definition Language
 • ReST API, RDBMS หรือ NoSQL DataSource
 • Modularized Apollo Server และ GraphQL Application
 • Apollo Server Subscription Type และ Subscription Handler
 • Apollo Server Middleware
 • Apollo Server Authorization
 • Client Query, Mutation, Subscription และ Arguments
 • Client Aliases, Fragments, Directives
 • Production Deployment โดยใช้ Nginx Reverse Proxy, SSL/TLS

Apollo Client

 • Apollo Client Overview
 • Apollo Client Query และ Mutation
 • Apollo Client Pagination
 • Apollo Client Subscription
 • ใช้งาน Cache ร่วมกับ Apollo Client
 • การ Integrate Apollo Client ร่วมกับ React.js หรือ Vue.js

Docker และ Docker Compose Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Docker Essential

 • Docker Overview
 • Docker Image
 • Docker Container และ Container Management
 • Docker Container Entry Point
 • Container Operation โดยใช้ diff, cp, export, commit, attach และ exec
 • Docker Network และ Port Expose
 • Docker Volume
 • Docker Environment, ENV และ env_file
 • Dockerfile, docker build และ ARG

Docker Compose

 • Docker Compose และ docker-compose.yml
 • การทำ Production Deployment


ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***