หลักสูตร Laravel Framework 7 Fundamental

ข้อมูลหลักสูตร

ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 3 วัน (18 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

เนื้อหาของหลักสูตร

Overview

 • Laravel Framework 7 Overview
 • ใช้งาน Composer และ การทำ Composer Autoload
 • การทำ Laravel Project Setup
 • ทำความเข้าใจ Directory Structure
 • ใช้งาน Laravel artisan CLI
 • ทำความเข้าใจ Request Lifecycle และ MVC

Essential

 • การเขียน Route และ Route Method
 • การเขียน Controller และ Controller Action
 • การเขียน View Response
 • การเขียน JSON Response
 • การเขียน File Response, File Download Response และ การทำ File Upload
 • การจัดการ HTTP Header
 • การจัดการ CSRF Protection
 • การจัดการ Session โดยใช้ session()
 • การจัดการ Cookie โดยใช้ cookie()
 • ใช้งาน Mail
 • การทำ Localization
 • การทำ Multi-lingual Application

Blade Template Engine

 • ใช้งาน Blade Template Engine
 • ใช้งาน Blade Directive
 • การเขียน Custom Blade Directive
 • การเขียน Custom Paginator

Form

 • ใช้งาน Form Builder
 • การจัดการ Input
 • การจัดการ Old Input
 • การทำ Form Validation
 • การเขียน Custom Validation

Database

 • การเขียน Database Migration
 • การเขียน Database Seeder
 • การเขียน Model Factory
 • การเขียน Query Builder
 • ใช้งาน Eloquent
 • การเขียน Eloquent Relationship
 • การทำ Pagination

Security

 • การจัดการ User
 • การทำ Email Verification
 • การทำ Password Reset
 • การทำ Session Based Authentication โดยใช้ Guard
 • การทำ Multi-auth Application
 • การทำ Authorization และ Access Control List โดยใช้ Gate

Laravel API

 • ใช้งาน Laravel Collection และ collect()
 • การเขียน API Route และ Route Method
 • การเขียน API Controller และ Controller Action
 • การทำ Nested API Route
 • การเขียน JSON Response
 • การจัดการ HTTP Header
 • การเขียน cors, preflight Custom Middleware
 • การจัดการ Cache โดยใช้ cache()
 • การทำ Token Based Authentication
 • ใช้งาน JSON Web Token
 • การเขียน Custom Guard

Deployment

 • การทำ Production Deployment

หลักสูตรเสริมสำหรับอบรมร่วมกับ Laravel Framework 7 Fundamental

Vue.js Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Overview

 • แนวคิดเรื่อง Declarative Rendering และ Component Based Application
 • Vue.js และ Vue Instance
 • การเขียน Vue.js Application โดยใช้ Parcel
 • ใช้งาน vue-devtools Chrome's Extension
 • Vue Single File Component
 • ใช้งาน Vue Directive

State Management

 • แนวคิดเรื่อง Reactive Programming
 • การจัดการ State และ ใช้งาน data()
 • การเขียน Event Handler และ ใช้งาน methods
 • ใช้งาน Attribute Binding และ computed
 • การเขียน XMLHttpRequest และ ใช้งาน axios

Single Page Application และ vue-router

 • Single Page Application โดยใช้ vue-router
 • การทำ Redirect and Alias
 • การเขียน vue-router Guard

Docker และ Docker Compose Crash Course

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 ชั่วโมง

Docker Essential

 • Docker Overview
 • Docker Image
 • Docker Container และ Container Management
 • Docker Container Entry Point
 • Container Operation โดยใช้ diff, cp, export, commit, attach และ exec
 • Docker Network และ Port Expose
 • Docker Volume
 • Docker Environment, ENV และ env_file
 • Dockerfile, docker build และ ARG

Docker Compose

 • Docker Compose และ docker-compose.yml
 • การทำ Production Deployment


ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอใบเสนอราคา LINE ID: tutor4dev, โทร. 081-572-2129

เพิ่มเพื่อน tutor4dev***