ใช้งาน LINE Notify Service

LINE Notify มีรูปแบบบริการ 2 แบบหลักๆ แบบแรกจะเป็นลักษณะการใช้งานแบบส่วนตัว โดยการไป Obtain access_token จาก LINE Platform ซึ่งมีความหมายว่า เราเป็นผู้อนุญาตตัวเราเอง ให้ตัวเราเองสามารถส่ง Notification ถึงตัวเราเองได้ โดยทุกครั้งที่ส่ง Notification จะต้องใช้ access_token ซึ่งเป็นเสมือนบัตรผ่านยืนยันการได้รับอนุญาติดังกล่าว

บทความนี้จะเป็นนำเสนอ LINE Notify ในแบบที่ 2 หรือ เรียกว่าแบบ LINE Notify Service ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งาน เช่น สมมุติเรามี Website ที่อยากให้มีความสามารถ ในการแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบในทุกขั้นตอนของการจัดส่งสินค้า กรณีนี้เราสามารถนำ LINE Notify Service มา Integrate กับระบบ Order Tracking ของเราเพื่อใช้ส่ง Notification ให้กับลูกค้าได้

ขั้นตอนการขอ access_token ของ LINE Notify

การใช้งาน LINE Notify Service ผู้ส่ง Notification คือระบบของเรา แต่ผู้รับ Notification คือลูกค้า (บุคคลอื่น) ดังนั้นการได้มาซึ่ง access_token นั้นจะต้องเป็นการได้รับอนุญาต จากผู้รับ Notication เป็นรายบุคคลเสียก่อน

เพื่อความเข้าใจตรงกัน การส่ง Notification ของ LINE Notify ทั้ง 2 แบบนั้น ไม่สามารถส่งตรงๆ ถึงผู้รับ (User บน LINE Platform) ได้ ดังนั้นการส่ง Notification ของ LINE Notify จะเป็นการส่งผ่านเพื่อนของผู้รับที่ชื่อว่าคุณ LINE Notify เท่านั้น และ หากกลุ่มบน LINE Platform มีคุณ LINE Notify เป็นสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มก็จะได้รับ Notification ไปด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนในการ Implement LINE Notify Service

 1. ผู้ส่งใช้บัญชี LINE Developer สร้าง Service ซึ่งสามารถที่จะสร้าง Service ขึ้นมากี่ตัวก็ได้
 2. Website จะต้องมีลิงค์เพื่อ Redirect ไปยังระบบ Authentication ของ LINE Platform ที่จะใช้ในการให้ผู้รับอนุญาตให้ Service ของเราสามารถส่ง Notification ให้กับผู้รับได้
 3. โปรแกรม PHP เพื่อใช้รอรับ Callback จาก LINE โดยในขั้นตอนนี้ทาง LINE จะให้ code หรือ อาจจะเรียกว่า refresh token ตามหลักการของ OAuth2
 4. โปรแกรม PHP เพื่อใช้ส่ง code ไปยัง LINE Platform เพื่อเป็นการขอรับ access_token
 5. โปรแกรม PHP เพื่อใช้ส่ง Notification โดยใช้ access_token เสมือนเป็นตั๋วยืนยันการได้รับอนุญาต ซึ่งเราก็สามารถส่ง Notification ให้กับผู้รับคนนั้นได้เรื่อยๆ (ผ่าน LINE Notify) จนกว่า access_token จะถูกยกเลิก หรือ หมดอายุ

ผู้รับจะต้องเพิ่มเพื่อนชื่อคุณ LINE Notify ให้กับบัญชี LINE ของตัวเองเพื่อรับข้อความ

เพื่อนคนใหม่ชื่อคุณ LINE Notify

เพิ่มเพื่อน LINE Notify

การเพิ่มเพื่อนที่ชื่อคุณ LINE Notify เป็น Requirement ที่ขาดไม่ได้ในการใช้บริการ LINE Notify

สร้าง Service เพื่อใช้กับ LINE Notify

สร้าง LINE Notify Service

ข้อมูล LINE Notify Service

Client ID และ Client Secret ของ LINE Notify Service

ขั้นตอนการขออนุญาตจากผู้รับ

ในขั้นตอนนี้เราจะต้องสร้างลิงค์สำหรับ Redirect ไปยังระบบของ LINE Platform

ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการใช้งาน Client ID ซึ่งดูได้จาก หน้าจอ Manage Registered Service และ ข้อมูล Parameter ที่ใช้ในการส่ง Request สามารถดูได้จาก LINE Notify API Document

register.php


<?php

define('CLIENT_ID', 'VHMNK5D2JYbYyGlJH...');
define('LINE_API_URI', 'https://notify-bot.line.me/oauth/authorize?');
define('CALLBACK_URI', 'http://localhost:8000/callback.php');

$queryStrings = [
  'response_type' => 'code',
  'client_id' => CLIENT_ID,
  'redirect_uri' => CALLBACK_URI,
  'scope' => 'notify',
  'state' => 'abcdef123456'
];

$queryString = LINE_API_URI . http_build_query($queryStrings);

?>

<a href="<?php echo $queryString; ?>">Register</a>

Terminal


php -S localhost:8000

Start PHP Built-in Web Server ที่ Root Path ของโปรเจค

Browser


http://localhost:8000/register.php

หน้าจอ Authentication ของ LINE Platform

กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ขอรับ Notification จะถูก Redirect ไปยังระบบ Authentication หลังจาก Click ลิงค์ Register

เลือกห้องแชทสำหรับรับ Notification

หลังจากผ่านขั้นตอนการ Authentication ผู้รับจะเป็นผู้เลือกว่าจะรับ Notification แบบส่วนตัว หรือ แบบกลุ่ม

Notification ยืนยันการอนุญาตการส่ง Notification

LINE Platform ส่ง Notification ให้กับผู้รับเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้รับได้อนุญาตให้ Service สามารถส่ง Notification หาผู้รับได้

ขั้นตอนการทดสอบ Callback

หลังจบขั้นตอนการ Authentication แล้ว LINE Platform จะทำการ Redirect กลับมายัง URI ที่เราได้ระบุไว้ตอนสร้าง Service

callback.php


<?php

parse_str($_SERVER['QUERY_STRING'], $queries);

var_dump($queries);

Result


array (size=2)
 'code' => string 'RMcGvWMuTS9JbLpBPWLYTk' (length=22)
 'state' => string 'abcdef123456' (length=12)

code และ state ถูกส่งแบบ Query String พร้อมกับ Callback

ใช้งาน Postman

ในขั้นตอนการทดสอบ เราสามารถนำ code มาขอรับ access_token โดยการใช้ Postman แทนการเขียนโปรแกรม

หน้าจอ Postman ขอรับ access_token

access_token จาก LINE Platform

หน้าจอ Postman ขอรับ access_token (Error)

code เดิมที่เคยใช้ไปแล้วไม่สามารถนำมาขอ access_token ได้อีก

ขั้นตอนการขอ access_token

ในขั้นตอนนี้เราจะแก้ไขไฟล์ callback.php เพิ่มเติมเพื่อส่ง Request ไปขอ access_token แทนการใช้ Postman

ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการใช้งาน Client ID และ Client Secret ซึ่งดูได้จาก หน้าจอ Manage Registered Service และ ข้อมูล Parameter ที่ใช้ในการส่ง Request สามารถดูได้จาก LINE Notify API Document

ในการใช้งานจริงเราควรจัดเก็บ access_token ในระบบฐานข้อมูล โดยจัดเก็บคู่กับ ID, email และอื่นๆของผู้รับ

callback.php


<?php

define('CLIENT_ID', 'VHMNK5D2JYbYyGlJH...');
define('CLIENT_SECRET', 'pXMb1ZOo2KO6vTnKyZtOdp8KwKHiTjJu2EhXGq...');
define('LINE_API_URI', 'https://notify-bot.line.me/oauth/token');
define('CALLBACK_URI', 'http://localhost:8000/callback.php');

parse_str($_SERVER['QUERY_STRING'], $queries);

$fields = [
  'grant_type' => 'authorization_code',
  'code' => $queries['code'],
  'redirect_uri' => CALLBACK_URI,
  'client_id' => CLIENT_ID,
  'client_secret' => CLIENT_SECRET
];

try {
  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, LINE_API_URI);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

  $res = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  if ($res == false)
    throw new Exception(curl_error($ch), curl_errno($ch));

  $json = json_decode($res);

  var_dump($json);
} catch(Exception $e) {
  var_dump($e);
}

Result


object(stdClass)[1]
 public 'status' => int 200
 public 'message' => string 'access_token is issued' (length=22)
 public 'access_token' => string 'P0ku2DjIlLItSPfQhCOtNj0OJpEA7qOLH2YfaC...' (length=43)

access_token จาก LINE Platform เพื่อนำไปใช้ในการส่ง Notification ให้กับผู้รับต่อไป

ขั้นตอนการส่ง Notification

ในขั้นตอนนี้เราจะทำการเขียนโปรแกรม เพื่อส่ง Notification ไปยังผู้รับ ซึ่งเราสามารถส่ง Notification ให้กับผู้รับได้เรื่อยๆ จนกว่า access_token จะถูกยกเลิก หรือ หมดอายุ

ข้อมูล Parameter ที่ใช้ในการส่ง Request สามารถดูได้จาก LINE Notify API Document

notify.php


<?php

define('ACCESS_TOKEN', 'P0ku2DjIlLItSPfQhCOtNj0OJpEA7qOLH2YfaC...');
define('LINE_API_URI', 'https://notify-api.line.me/api/notify');

$headers = [
  'Authorization: Bearer ' . ACCESS_TOKEN
];
$fields = [
  'message' => 'Your order #12345 has been delivered'
];

try {
  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, LINE_API_URI);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

  $res = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  if ($res == false)
    throw new Exception(curl_error($ch), curl_errno($ch));

  $json = json_decode($res);
  $status = $json->status;

  var_dump($status);
} catch (Exception $e) {
  var_dump($e);
}

Notification จาก Service

ผู้รับได้รับ Notification จาก Service เป็นที่เรียบร้อย

บทสรุป

ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ถึงแม้ LINE Platform จะมี Feature ด้าน Developer ็ยังไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น Facebook Platform แต่ LINE ถือเป็นโปรแกรม Chat ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย การนำ LINE Notify มา Integrate กับระบบของเราจึงเป็นสิ่งที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งครับ

ในบทความนี้เราเลือกใช้ภาษา PHP ในการโค้ดโปรแกรมตัวอย่างเนื่องจากเป็นภาษาที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว แต่ในการใช้งานจริงเราสามารถเลือกใช้ภาษาอะไรก็ได้พัฒนาโปรแกรม เพราะการทำงานกับ LINE Notify นั้น เป็นเพียงการใช้งาน HTTP Request ซึ่งเป็น Standard ที่แทบจะรองรับในทุกภาษาที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วครับ