เกี่ยวกับ tutor4dev

tutor4dev ได้เปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา Web Application หลากหลายหลักสูตร โดยมีเป้าหมายของหลักสูตรคือเน้นการสอนผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในระดับพื้่นฐานที่ดี เน้นการสอนแบบภาคปฏิบัติ และ สอนให้ใช้งานเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย

หลักสูตรอบรมที่เปิดสอน

การจัดอบรมของ tutor4dev